ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Комітету з питань свободи слова

та інформаційної політики

 

18 березня 2015 р. (Протокол № 14)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ


про Громадську Раду при Комітеті з питань свободи слова
та інформаційної політики

 

1. Громадська рада з питань свободи слова та інформаційної політики (далі – Громадська рада) є постійно діючим незалежним громадським колегіальним експертним органом при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики (далі – Комітет).  Громадська рада здійснює координацію у сфері співпраці недержавних організацій та експертів з Комітетом. Громадська рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, іншими своїми рішеннями та рішеннями Комітету.

2. Основними цілями діяльності Громадської ради є забезпечення права на свободу слова та права на інформацію, реформування національного інформаційного законодавства. Для цього Громадська рада взаємодіє з Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики та, при потребі, з іншими комітетами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, Державним комітетом з телебачення та радіомовлення України, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Основними напрямами діяльності Громадської ради є:

1)  попередній розгляд, громадська експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інформаційних відносин, забезпечення права на свободу слова та інформацію;

2)  надання експертно-аналітичної допомоги Комітету та, при потребі, іншим органам влади;

3)  подання на розгляд Комітету пропозицій щодо основних засад національної інформаційної політики, розвитку інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки України;

4)  внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційних відносин;

5) проведення досліджень, необхідних для наукового обґрунтування питань, пов’язаних з внесенням змін до законодавства України у сфері інформаційних відносин;

6)  відстеження та аналіз діяльності органів влади, пов’язаної з дотриманням права на свободу слову та інформацію, реалізацією національної інформаційної політики, інформування Комітету з цих питань;

7)  ведення роз’яснювальної роботи, популяризація у суспільстві перспективних ідей, пов’язаних з реформуванням законодавства України у сфері інформаційних відносин.

4. Основними принципами діяльності Громадської ради є відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.

5. До Громадської ради входять фізичні особи, які є експертами у сфері інформаційних відносин. Рішення про прийняття та виключення зі складу членів Громадської ради приймається Комітетом на підставі подання Громадської ради, громадської організації. Громадська організація яка є кандидатом на посаду члена Громадської ради повинна підтвердити свій експертний досвід у сфері інформаційних відносин. Виключення зі складу членів Громадської ради здійснюється на підставі відповідної заяви члена Громадської ради або у зв’язку з невиконанням членом Громадської ради обов’язків, покладених на нього цим Положенням або іншим рішенням Громадської ради.

6. Члени Громадської ради мають право:

1)  брати участь у підготовці та прийнятті рішень Громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської ради;

2) вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Громадської ради;

3) брати участь у вирішенні будь-яких інших питань у діяльності Громадської ради;

4)  отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської ради.

7. Члени ради зобов'язані:

1)  дотримуватись вимог цього Положення та рішень Громадської ради;

2)  брати активну участь у діяльності Громадської ради, її органів.

8. Громадська рада під час здійснення своєї діяльності:

1) залучає спеціалістів органів влади, наукових установ, громадських організацій, зацікавлених учасників ринку, експертів до участі в засіданнях та роботі Громадської ради;

2)  утворює експертні та робочі групи (робочі органи) з пріоритетних напрямів реформування законодавства у сфері інформаційних відносин, виконання інших завдань Громадської ради, у тому числі із залученням представників органів влади.

9. Члени Громадської ради обирають зі свого складу Секретаря, на якого покладаються обов’язки з підготовки засідань Громадської ради. Повноваження Секретаря Громадської ради обмежуються організаційно-координаційними функціями та веденням засідань Громадської ради. У разі тимчасової неможливості виконання своїх обов’язків, Секретар, за погодженням з Головою Комітету, визначає особу з числа членів Громадської ради, яка тимчасово виконуватиме всі його обов’язки, та інформує про це членів Громадської ради.

10. Громадська рада для забезпечення своєї діяльності може створити Секретаріат Громадської ради. Організаційне забезпечення роботи Секретаріату покладається на Секретаря.

11. На Секретаря та Секретаріат Громадської ради покладаються такі обов’язки:

1)  виконання рішень Громадської ради та її органів;

2)  підтримання зв’язків між Громадською радою та Комітетом, іншими організаціями та установами;

3)  доведення до відома адресатів та засобів масової інформації рішень Громадської ради та результатів діяльності її органів;

4)  обслуговування та підтримка веб-сторінки Громадської ради.

12. Основною формою діяльності Громадської ради є засідання. Засідання Громадської ради проводяться не рідше одного разу на 2 місяці та скликаються Секретарем Громадської ради. Секретар зобов’язаний скликати засідання на вимогу: третини складу Громадської ради або не менше ніж двох членів Комітету. Засідання Громадської ради веде її Секретар або інший член Громадської ради, обраний спеціально для цього на засіданні Громадської ради.

13. Рішення Громадської ради приймається простою більшістю голосів від загального складу Громадської ради. Рішення, підтримане на засіданні більшістю від кількості присутніх (якщо це не складає більшості від загального складу), вважається прийнятим, якщо протягом наступних 5 днів його підтримала проста більшість від загального складу Громадської ради. Голосування може відбуватися за допомогою електронної пошти. Члени Громадської ради повинні особисто висловити свою позицію, делегування та відкликання голосу не допускається.

14. Рішення, прийняті Громадською радою в межах її компетенції, підлягають розгляду на засіданні Комітету з обов’язковим наданням слова уповноваженому представнику Громадської ради.

15. Члени Громадської ради докладають зусиль для роз‘яснення прийнятих рішень громадськості, зацікавленим сторонам та особам. До остаточного прийняття рішення члени Громадської ради повинні утримуватися від коментарів, які можуть бути сприйняті як позиція Громадської ради.

16. Зміни до цього Положення вносяться Комітетом за поданням Громадської ради або членів Комітету.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Положення про Громадську раду”