23 вересня 2014, 09:44 ( Комітет )

Відповідь на звернення Голови обласної ради Хомінця В. П

Голові обласної ради

Хомінцю В. П.

 

 

 

 

Шановний Василю Петровичу!

Ваше звернення (вих. № 02-1306 від 27.08.2014 р.) з проханням надати роз’яснення щодо застосування деяких норм статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 13 та частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Ви просите роз’яснити, чи підлягають оприлюдненню відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядження голови обласної ради:

– щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників виконавчого апарату обласної ради;

– щодо переведення працівників виконавчого апарату обласної ради на посади в межах штатного розпису;

– про відрядження, надання відпусток, виплату матеріальної допомоги та інші розпорядження, які стосуються вирішення кадрових питань у виконавчому апараті обласної ради.

У зв’язку з цим, з урахуванням предмета відання Комітету (пункт 25 Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання» від 25 грудня 2012 року № 11-VII) та відповідно до зазначених у Вашому зверненні норм закону повідомляємо наступне.

І. Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає розпорядниками інформації передусім суб’єктів владних повноважень. Такими суб’єктами є державні органи (одноособові та колегіальні), органи місцевого самоврядування (місцеві ради та їх виконавчі органи), органи влади АРК, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства і рішення яких є обов’язковими. Суб’єкти владних повноважень є розпорядниками щодо всієї інформації, якою вони володіють.

У статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» йдеться про оприлюднення проектів нормативно-правових актів та індивідуально-правових рішень органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 140 Конституції України органами місцевого самоврядування є: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також районні й обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. Отже, проекти актів цих органів підлягають оприлюдненню відповідно до зазначеної статті Закону.

Водночас згідно із Законом «Про доступ публічної інформації» (пункт 2 частини першої статті 15) розпорядження голови обласної ради та накази керівників виконавчих органів ради підлягають оприлюдненню після прийняття (за винятком внутрішньоорганізаційних актів, до яких можна віднести накази про призначення на посади і звільнення з посад, переведення працівників у межах штатного розпису, відрядження, надання відпусток, направлення на навчання, тощо).

ІІ. У випадку надходження запиту на інформацію про заробітну плату та інші виплати (в тому числі й матеріальну допомогу) працівникові державного органу або органу місцевого самоврядування слід мати на увазі наступне. Зазначені відомості є інформацією про фізичну особу. Водночас така інформація стосується здійснення посадових чи службових обов’язків особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Тому, згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012, з огляду на публічний характер органів державної влади і місцевого самоврядування - суб’єктів владних повноважень та їх посадових осіб така інформація підлягає оприлюдненню для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету в суспільстві.

Зазначене підтверджується положеннями низки законів. Так, Закон «Про доступ до публічної інформації» (частина п’ята статті 6) забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами. Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету. Згідно з частиною шостою статті 6 цього Закону, не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону (щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації).

Згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (частина друга статті 16) не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

– розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 Закону (йдеться про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування);

– розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки чи пожертви.

Наведене цілком узгоджується із Законом України «Про захист персональних даних», який допускає, що інші закони можуть забороняти віднесення персональних даних певних категорій фізичних осіб або певних персональних даних до інформації з обмеженим доступом. Крім того, цей Закон дозволяє поширення персональних даних без згоди відповідної особи у випадках, визначених законом, в інтересах економічного добробуту і прав людини (надання інформації про бюджетні витрати відповідає інтересам запобігання та виявлення корупції, що є необхідним для економічного добробуту, а також забезпечує право особи на доступ до інформації).

Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі та підлягає наданню на запит.

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Микола ТОМЕНКО

Корисні посилання: